Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky na vyhliadkový let balónom so spoločnosťou Lety balónom s.r.o., IČO: 46 114 980, so sídlom Drietoma 965, Drietoma 91303 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 24655/R (ďalej len „prevádzkovateľ“):

1. Let je možný iba s platnou letenkou. Platnosť leteniek je 2 roky odo dňa predaja.

2. Objednávkou letenky alebo darčekovej poukážky súhlasí kupujúci s tým, že údaje o jeho osobe budú u prevádzkovateľa uchované v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.Z. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude používať tieto údaje iba pre vlastnú potrebu a nebude ich ďalej poskytovať tretím osobám.

3. Zmluvnými stranami pri nákupe leteniek sú Lety Balónom s.r.o. a príslušný kupujúci.

4. Letenky alebo darčekové poukážky predávané prevádzkovateľom oprávňujú zúčastniť sa letu balónom v trvaní cca 1 hodiny a zahrňujú aj tradičný krst pilota balónov s vystavením krstného listu prvoletca a dopravu z miesta pristátia späť na miesto štartu . V cene je tiež zahrnuté zákonom stanovené poistenie pasažierov pre prípad úrazu na zdraví.

5. Kedykoľvek po obdržaní letenky nám volajte na tel. číslo 0915 552 255 , aby sme sa dohodli na termíne štartu. Termín štartu môže byť dohodnutý aj elektronickou poštou. Pokiaľ by nemohol byť termín z poveternostných dôvodov dodržaný, bude v krátkej dobe dohodnutý nový termín, vzhľadom na počasie, aby sa let mohol uskutočniť.

6. V deň štartu si ešte raz v dobe, ktorá bude dohodnutá pri zjednávaní termínu, vzájomne telefonicky potvrdíme platnosť letu v závislosti na priaznivom počasí, na uskutočnenie bezpečného letu. Do tej doby si zistíme aktuálnu leteckú predpoveď počasia, ktorá rozhodne o tom, z ktorého miesta sa vznesieme. Zrážky, príliš silný vietor, ako aj eventuálne varovné predpovede počasia štart vylučujú. Majte prosím pochopenie pre to, že v záujme krásneho a predovšetkým bezpečného letu môže iba pilot rozhodnúť o tom, či a odkiaľ sa štart uskutoční. Najväčší dôraz je tu kladený na Vašu bezpečnosť.

7. Pokiaľ by ste sa v dohodnutom termíne nemohli akcie zúčastniť, dajte nám vedieť prosím minimálne 24 hodín vopred. Inak ste povinný určiť za seba náhradnú osobu, inak Vaša letenka prepadá. Naše letenky sú prenosné, nebudeme Vám účtovať žiadne dodatočné náklady v prípade, že za seba určíte náhradnú osobu. V prípade, že sa na miesto stretnutia nedostavíte presne, ste za to ako cestujúci sám zodpovedný. Ak sa nedostavíte, Vaša letenka prepadne bez náhrady.

8. Z bezpečnostných dôvodov nemôžu byť prepravované tehotné ženy a deti – s výškou menej ako 1.3 metra. Inak nie je žiadna vekom podmienená hranica, rozhodujúci je individuálny fyzický stav. Mladiství vo veku do 18 rokov musia byť v doprovode dospelej osoby, alebo mať písomné schválenie osoby oprávnenej k ich výchove. Pred štartom by sa mali so svojim ošetrujúcim lekárom poradiť pasažieri s ochorením srdca, krvného obehu, a s pľúcnym onemocnením. Informujte nás prosím o eventuálnych obmedzeniach, prípadne o svojej zníženej pohyblivosti. Staršie osoby by sa mali pri rozhovore s nami nechať informovať o možnom riziku. Preprava môže byť odmietnutá, ak existuje podozrenie požitia alkoholu alebo drog pred letom – zaplatená letenka v takom prípade prepadá bez náhrady.

9. Oblečte sa prosím tak, ako by ste chceli v tom istom ročnom období podniknúť peší výlet. Vhodné je tmavšie oblečenie z prírodného materiálu, nie nové. Nutnosťou sú pevné topánky bez opätku. V prípade nevhodného oblečenia, môžete byť vyradení z letu.

10. Natáčanie videa a fotografovanie je dovolené. Iba domáce video pre vlastnú potrebu. Komerčné filmovanie – podľa zvláštnych podmienok. Za kamery, okuliare, fotoaparáty nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Každá osoba si je zodpovedná za svoje predmety, je zodpovedná za ich opatrovanie počas celého letu balónom, tak ako aj vo fáze prípravy, štartu a pristátia, ako aj behom jazdy auta na miesto štartu a z miesta pristátia späť na miesto stretnutia. Za poškodenie a zranenie spôsobené prístrojmi niektorého z účastníkov, ručí účastník, ktorý vezie tieto prístroje so sebou.

11. Pri príprave k štartu, pri štarte samotnom, počas letu balónom a predovšetkým pri pristávaní Vám pilot balóna každému osobne vydá pokyny, ako sa správať. V záujme bezproblémového a bezpečného letu musia byť všetky pokyny pilota balóna rešpektované. Ak s tým súhlasíte, môžete sa podieľať spolu s pilotom na príprave k letu a na činnostiach po pristátí balóna. Je vítaná každá pomocná ruka.

12. Nezabudnite prosím na to, že v sprievodnom vozidle pri spiatočnej ceste z miesta pristátia majú miesto iba cestujúci balóna. Priatelia, známi alebo rodinný príslušníci môžu sledovať pasažierov vo vlastnom vozidle. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné, že náš doprovod musí pre naloženie a odvoz balóna zájsť na pole alebo lúku. Prosíme Vás, aby osoby, ktoré nepôjdu s nami, ste upozornili na to, že so svojími vozidlami musia v každom prípade zostať na cestách.

13. V jednotlivých prípadoch môže prevádzkovateľ pre realizáciu letu použiť inú firmu pre realizáciu letu, ktorá spĺňa tie isté právne predpoklady zákona o civilnom letectve. Ručenie prechádza v tom prípade na poverenú firmu. Ručenie pilota balóna sa riadi podľa platných zákonov o civilnom letectve.

14. Podľa leteckého zákona sú cestujúci povinní podrobiť sa prehliadke, aby sa vylúčila možnosť prepravy nebezpečných predmetov.

15. Prevádzkovateľ vyhliadkových letov balónom si vyhradzuje právo na zmenu balóna proti pôvodne naplánovanému.

16. Zranenia musia byť oznámené pilotovi alebo prevádzkovateľovi.

17. Klient môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov v lehote 14-tich dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy. Peniaze sa vracajú osobe alebo firme, ktorá letenku zakúpila pri odovzdávaní letenky. Prevádzkovateľ vráti platbu klientovi bez zbytočného odkladu najneskôr do 14-tich dní odo dňa doručenia oznámenia klienta o odstúpení od zmluvy.

18. Pokiaľ je niektoré z ustanovení týchto obchodných a prepravných podmienok neúčinné, ostávajú tým ostatné ustanovenia nedotknuté.

Scroll to Top