Sme držiteľom osvedčenia na vykonávanie servisnej činnosti vydávanej Leteckým úradom SR.

Zmluvný servis zabezpečuje majiteľovi balóna komplexný balík služieb:
-    povinné prehliadky stanovené výrobcom
-    sledovanie lehôt platnosti prehliadok jednotlivých častí balóna
-    sledovanie zmien vydaných výrobcom alebo Leteckým úradom
-    opravy poškodenia balóna počas letovej prevádzky
-    predlžovanie platnosti Osvedčenia letovej spôsobilosti letovej

Osveč org na údržbu 001   Rozsah povolenia na údržbu 001