Podmienky akcie „Familia Fiesta“

 1. Spoločnosť Lety balonom, s.r.o., so sídlom Kubrická 58/64, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložke č. 24655/R (ďalej len „prevádzkovateľ“) má oprávnenie na špeciálnu prevádzku a vyhliadkové lety teplovzdušnými balónmi (ďalej len „služby“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a objednávateľom služby, prípadne treťou osobou, v prospech ktorej je služba objednaná, alebo ktorá službu využije (ďalej len „klient“) počas akcie s názvom „Familia Fiesta“ organizovanej neziskovou organizáciou Spolužitie zrodené z minulosti, n. o., so sídlom Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa, ktorá sa uskutoční dňa 28.9.2019 a v prípade nepriaznivého počasia dňa 29.9.2019 v  Starej Ľubovni. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia Všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito VOP.
 3. Vyhliadkový let balónom  počas akcie s názvom „Familia Fiesta“ nemá charakter verejného leteckého podujatia.
 4. Tieto VOP sú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa letybalonom.sk a organizátora akcie „Familia Fiesta“ www. familiafiesta.sk

 

 1. Vznik zmluvného vzťahu
 2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom vzniká zaplatením zálohy alebo celej kúpnej ceny služby.
 3. Objednávkou služby klient súhlasí s tým, že údaje o jeho osobe budú u prevádzkovateľa uchovávané v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje, že bude používať tieto údaje iba pre vlastnú potrebu a nebude ich predávať ďalej tretím osobám.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
 2. Pri kúpe služby – letenky na let balónom – prostredníctvom internetu má klient právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14-tich dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy, okrem prípadu, že k riadnemu poskytnutiu služby došlo skôr.
  Po uvedenom termíne je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak napriek riadne uzavretej zmluve došlo k inému závažnému porušeniu zmluvy zo strany prevádzkovateľa a náprava nebola vykonaná ani napriek klientovmu predchádzajúcemu písomnému upozorneniu v primeranej lehote ponechanej prevádzkovateľovi na tento účel. Odstúpením od zmluvy stráca letenka svoju platnosť. Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo došlo k zániku platnosti letenky, pokiaľ nie je vo VOP uvedené inak.
 3. Pokiaľ klient odstúpi od zmluvy, prevádzkovateľ vráti platbu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14-tich dní odo dňa doručenia oznámenia klienta o odstúpení od zmluvy. Pre vrátenie platby klientovi využije prevádzkovateľ prednostne spôsob, ktorý pri úhrade za služby použil klient, pokiaľ tomu nebránia závažné okolnosti, alebo pokiaľ sa prevádzkovateľ a klient nedohodli inak.
 4. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí klient o svojom odstúpení od zmluvy informovať prevádzkovateľa formou jednostranného právneho úkonu (listom zaslaným poštou alebo e-mailom).
 1. Predmet zmluvy
 2. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť klientovi let teplovzdušným balónom počas akcie  „Familia Fiesta“ organizovanej neziskovej organizácii Spolužitie zrodené z minulosti, n. o., so sídlom Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa   za podmienok stanovených týmito VOP.
 3. Let balónom zahŕňa let v trvaní cca 1 hodiny a krst prvoletcov s vystavením krsteného listu vzduchoplavca. Dĺžka trvania letu môže byť v závislosti na daných meteorologických a miestnych podmienkach primerane skrátená alebo predĺžená rozhodnutím pilota alebo veliteľa balóna, bez nároku na kompenzáciu ceny letenky.
 4. Klient je oprávnený využiť službu letu balónom iba po predložení platnej letenky, ktorej úhradu je klient povinný vykonať sprostredkujúcej spoločnosti, a to neziskovej organizácii Spolužitie zrodené z minulosti, n. o., so sídlom Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej aj ako „sprostredkovateľská organizácia“),  ktorá má s prevádzkovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci, počas doby platnosti letenky za podmienok, ktoré sú zverejnené v týchto VOP alebo na letenke. Klient podstupuje zakúpený let na vlastné riziko.

 

 1. Cena letu teplovzdušným balónom
 2. Cenník letu balónom počas akcie „Familia Fiesta“ je uvedený na webovej stránke prevádzkovateľa – letybalonom.sk a organizátora akcie „Familia Fiesta“ www. familiafiesta.sk.
 3. Cena letu balónom je podľa konkrétnej zmluvy vždy uvedená na daňovom doklade alebo na zálohovej faktúre. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH.
 4. Cenu letu balónom je klient povinný uhradiť sprostredkujúcej spoločnosti a to neziskovej organizácii Spolužitie zrodené z minulosti, n. o., so sídlom Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa  v plnej výške najneskôr do 48 hodín pred termínom konania letu.
 5. Cena za let balónom môže byť klientom uhradená bezhotovostne v zmysle dispozície sprostredkovateľskej spoločnosti. Platba v hotovosti je možná aj v deň konania letu na adrese Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa.
 6. Cena za let balónom mimo samotného letu balónom zahŕňa krst prvoletcov, dopravu sprievodným vozidlom z miesta pristátia späť na miesto štartu a zákonom stanovené poistenie pasažierov zabezpečené prevádzkovateľom.
 7. Cena letenky je kalkulovaná na osobu do hmotnosti 120 kg. Pri prekročení uvedenej hmotnosti je k cene zakúpenej letenky môže byť účtované až 50%- né navýšenie.

 

 1. Letenka
 2. Klient si môže objednať letenku na let balónom prostredníctvom e-shopu na web stránke www.familiafiesta.sk, telefonicky, e-mailom alebo osobne v sídle sprostredkujúcej spoločnosti.
 3. Letenku si klient môže vyzdvihnúť osobne v sídle sprostredkujúcej spoločnosti, môže mu byť zaslaná poštou alebo elektronicky. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné meškania spôsobené distribúciou.
 4. Letenka oprávňuje klienta na let balónom v lokalite, ktorá je v nej uvedená v danom prípade v lokalite Stará Ľubovňa. Dodatočná zmena miesta štartu je možná, dohode s prevádzkovateľom.
 5. Letenka je nevratná. Vo výnimočných prípadoch je možné letenku stornovať. Výška storno poplatku je 50 % z ceny zakúpenej letenky. V takomto prípade sa peniaze vyplácajú kupujúcemu.
 6. Letenka je prenosná, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že klient určí za seba na let balónom náhradnú osobu, prevádzkovateľ neúčtuje žiadne dodatočné poplatky.

 

 1. Termín letu, platnosť letenky
 2. Termín letu je stanovený na deň 9.2019, v prípade nepriaznivého počasia na deň 29.9. 2019 s tým, že presný čas a presné miesto odletu bude každému účastníkovi oznámené prostredníctvom SMS  a  zverejnené  na web stránke sprostredkujúcej spoločnosti minimálne dva dni a potvrdené v deň plánovaného letu. Pokiaľ by nemohol byť plánovaný deň letu z poveternostných dôvodov dodržaný, sprostredkujúca spoločnosť s účastníkom letu s prihliadnutím na poveternostné podmienky dohodne nový termín letu. V prípade nekonania letu z objektívnych príčin dňa 28.9.2019 alebo  dňa 29.9.2019 ostáva letenka  v platnosti do 31.12.2020 a na základe nej si môže klient  let uplatniť u prevádzkovateľa, a to spoločnosť Lety balonom, s.r.o. najneskôr do 31.12.2020.
 3. V deň letu sprostredkujúca spoločnosť SMS správou potvrdí klientovi  uskutočnenie letu (čas, miesto) v závislosti na aktuálnej poveternostnej situácii na uskutočnenie bezpečného letu, pričom bude vychádzať z aktuálnej leteckej meteorologickej predpovedi počasia, ktorá  rozhodne o tom, kedy a z ktorého miesta sa let uskutoční. Zrážky, príliš silný vietor, ako aj eventuálne varovné predpovede počasia štart vylučujú.  V záujme  krásneho a predovšetkým bezpečného vyhliadkového letu balónom môže iba pilot rozhodnúť o tom či a odkiaľ sa štart uskutoční. Najväčší dôraz  je tu kladený na  bezpečnosť posádky balóna.
 4. Pokiaľ by sa klient v dohodnutom termíne nemohol akcie zúčastniť, je povinný určiť za seba náhradnú osobu, inak jeho letenka prepadá. Letenky  sú prenosné, organizátor nebude účtovať  žiadne dodatočné náklady v prípade, že za seba účastník určí náhradnú osobu. V prípade, že sa na miesto plánovaného odletu riadne a včas účastník nedostaví  letenka prepadne bez nároku na vrátenie ceny letenky alebo poskytnutia  náhradného plnenia zo strany prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ môže termín letu balónom zrušiť aj v deň štartu, ak aktuálne poveternostné podmienky nie sú vhodné na realizáciu bezpečného letu. Klient týmto berie na vedomie, že zrážky, príliš silný vietor, zlá viditeľnosť ako aj varovné predpovede počasia let vylučujú. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ upozorňuje klienta, že rozhodnutie o realizácii letu je výhradne v právomoci pilota, resp. veliteľa balóna a to aj na mieste štartu tesne pred ním na základe aktuálnych poveternostných podmienok, v súlade so všetkými bezpečnostnými hľadiskami a právnymi predpismi. Prevádzkovateľ rozhoduje o mieste štartu.
 6. V prípade, že prevádzkovateľ zistí, že pred letom nebola uhradená celá kúpna cena za let balónom a zmluvné strany sa nedohodli inak, je prevádzkovateľ oprávnený dohodnutý termín letu bez náhrady zrušiť.

 

 1. Letové obmedzenia a doporučenia
 2. Z bezpečnostných dôvodov sa letu balónom nemôžu zúčastniť tehotné ženy, deti nižšie ako 130 cm a osoby, ktoré nemôžu počas celého letu stáť. Klienti mladší ako 15 rokov môžu letieť iba v sprievode zákonného zástupcu, alebo dospelej osoby, ktorá za neho prevezme zodpovednosť, s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Klienti vo veku 15 – 18 rokov môžu letieť po predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu. Smerom nahor nie je veková hranica obmedzená, rozhodujúci je však individuálny fyzický a zdravotný stav klienta. Pasažier je povinný uviesť pravdivý údaj o zdravotnom stave.
 3. V prípade, že má klient pravidelné a závažné zdravotné problémy, alebo ak sa lieči na choroby srdca, krvného obehu, respiračné ochorenia, alebo zníženú pohyblivosť, prevádzkovateľ odporúča konzultáciu klienta s lekárom. Všetci klienti sú prevádzkovateľom pred letom informovaní o možných rizikách a základných pravidlách správania sa počas letu balónom. Starší klienti by sa mali počas rozhovoru s operátorom prevádzkovateľa informovať o možných rizikách.
 4. Prevádzkovateľ prostredníctvom pilota alebo veliteľa balóna môže realizáciu letu odmietnuť, ak existuje podozrenie, že klienti sú pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.
 5. Klient s hmotnosťou vyššou ako 120 kg je povinný pred rezerváciou termínu letu oznámiť túto skutočnosť operátorovi prevádzkovateľa, ktorý pri danom lete zníži kapacitu o jednu osobu. Klient súčasne doplatí (v prípade, že už tak neurobil) + 50% z ceny už zakúpenej letenky.
 6. Prevádzkovateľ môže vyžadovať informáciu o hmotnosti pasažiera, ktorá je nevyhnutná pre prípravu balóna a vykonania bezpečného letu. Pasažier je preto povinný uviesť pravdivý údaj o telesnej hmotnosti (+/- 5 kg).
 7. V záujme bezproblémového a bezpečného letu musia byť všetky pokyny pilota alebo veliteľa balóna rešpektované. Ak klient bude súhlasiť, môže sa spolu s pilotom a posádkou balóna zúčastniť na príprave k letu a na činnostiach po pristátí balóna.
 8. Pri preprave na miesto štartu, pri štarte, počas letu a predovšetkým pred pristátím, počas pristátia a pri preprave z miesta pristátia na miesto stretnutia dá pilot klientovi pokyny, ako sa má chovať.
 9. Prevádzkovateľ upozorňuje, že v sprievodnom vozidle majú miesto iba klienti. Priatelia, známi alebo rodinní príslušníci môžu nasledovať sprievodné vozidlo vlastným autom. V niektorých odôvodnených prípadoch je nutné, aby sprievodné vozidlo pri odvoze balóna zišlo z cesty na pole alebo lúku. V týchto prípadoch je nutné, aby ďalšie vozidlá ostali na ceste.
 10. Odporúča sa pohodlné športové oblečenie a pevná obuv. Oblečenie a obuv môže byť počas letu a pristátia znečistené. V koši balóna počas letu nedochádza k zmene teploty oproti teplote na zemi, preto nie je potrebné špeciálne alebo teplejšie oblečenie.
 11. V prípade, že oblečenie a obuv sú neprimerané na absolvovanie letu, môže pilot klienta z letu vylúčiť.
 12. Fotografovanie a filmovanie počas letu balónom je povolené iba pre potreby domáceho videa pre vlastnú potrebu. Komerčné filmovanie a vyhotovovanie fotodokumentácie je možné realizovať iba za vopred a zvlášť stanovených podmienok prevádzkovateľom. Za kamery, okuliare, fotoaparáty, a iné osobné veci klienta prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť. Ak si klient uvedené predmety vezme so sebou na let, zodpovedá za ich bezpečnosť sám počas celého letu, t.j. vrátane prípravy, štartu, letu, pristátia, ako aj počas jazdy autom na miesto štartu a z miesta pristátia späť na miesto stretnutia. Za poškodenie predmetov a zranenia spôsobené predmetmi niektorého z účastníkov ručí pasažier, ktorý vzal tieto predmety so sebou.
 13. Podľa platnej legislatívy v oblasti letectva sú klienti povinní podrobiť sa bezpečnostnej prehliadke, aby sa vylúčila možnosť prepravy nebezpečných predmetov (zbrane, výbušniny, horľaviny, ostré predmety, atď.).
 14. Poistenie
 15. Každý klient – pasažier je poistený v zmysle platných právnych predpisov.
 16. Poistné udalosti a zranenia musia byť bezodkladne oznámené pilotovi – veliteľovi balóna alebo prevádzkovateľovi alebo sprostredkujúcej spoločnosti.

 

 1. Realizácia letu inou spoločnosťou
 2. V jednotlivých prípadoch môže prevádzkovateľ realizáciou letu poveriť inú dodávateľskú spoločnosť, ktorá taktiež vykonáva lety teplovzdušným balónom a spĺňa rovnaké právne predpoklady zákona o civilnom letectve. Ručenie v tomto prípade berie na seba poverená spoločnosť a pilot.
 3. Zánik zmluvy
 4. V prípade, že klient nevyužije let balónom do uplynutia platnosti letenky, zmluva zaniká bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.
 5. Zmluva pred uplynutím doby platnosti letenky zaniká a to bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v prípade ak:
  a) sa klient nedostaví v dohodnutom termíne na let balónom bez ospravedlnenia alebo odôvodnenia,
  b) klient zruší let menej ako 48 hodín pred realizáciou letu bez určenia náhradnej osoby,
  c) je klient z letu vylúčený pilotom alebo veliteľom balóna pre podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok alebo pre nevhodnosť odevu a obuvi,
  d) je pasažier, ktorý príde v dohodnutom termíne na let balónom z bezpečnostných dôvodov v súlade s týmito VOP z prepravy vylúčený a neurčí za seba náhradnú osobu.

 

 1. Uplatnenie zodpovednosti za vady
 2. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že služba bude poskytnutá spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek vadné plnenie je klient oprávnený reklamovať spôsobom uvedeným v VOP.
 3. Predpokladom pre uskutočnenie reklamácie je platná a účinná zmluva medzi klientom a poskytovateľom. Reklamáciu objednaných služieb je klient oprávnený uplatniť u zodpovednej osoby alebo písomne v sídle prevádzkovateľa, elektronicky – na e-mailovej adrese info@letybalonom.sk, alebo na telefónnom čísle +421 915 552 255.
 4. V reklamácii klient uvedie najmä meno a priezvisko, číslo letenky a podrobne opíše povahu vytýkanej vady. Klient je oprávnený uviesť tiež ďalšie údaje, ktoré pomôžu prešetreniu jeho reklamácie, ako aj ním preferovaný spôsob vybavenia reklamácie.
 5. Klient je povinný služby reklamovať bezprostredne po dodaní chybného plnenia. Bezprostredne po prevzatí letenky (faktúry) je tiež povinný skontrolovať údaje v nich obsiahnuté. Na vady, na ktoré klient neupozorní ani do 14 dní odo dňa, kedy ich mohol identifikovať, nie je prevádzkovateľ povinný prihliadnuť a klient stráca nárok na zmenu alebo kompenzáciu.
 6. Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na služby, ktoré neboli riadne objednané, zaplatené a / alebo rezervované.
 7. Objednávky sú pre prevádzkovateľa nezáväzné až do okamihu ich zaplatenia a potvrdenia prevádzkovateľom. Z uskutočnenej objednávky nevyplýva klientovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie klienta, ktoré viedlo k tomu, že služby nemohli byť riadne poskytnuté, najmä nezodpovedá za neskorú rezerváciu termínu plnenia služby, ktorá znemožnila jej poskytnutie, ako ani za iné prekážky ktoré viedli k tomu, že rezervácia bola klientom zrušená.
 9. V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby odopreté alebo prerušené z dôvodov na strane klienta, najmä ak sa zistí, že klient je pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných látok, ktoré robia poskytnutie služieb nebezpečným pre neho alebo tretie osoby, alebo pokiaľ sa ukáže, že klient nespĺňa požiadavky potrebné na poskytnutie služby (najmä výšku, vek, hmotnosť a pod.) klient nemá nárok na kompenzáciu.
 10. Prevádzkovateľ prešetrí obsah reklamácie pokiaľ možno bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa obdržania reklamácie a o prijatí reklamácie vydá klientovi potvrdenie. Následne je o výsledku vybavenia reklamácie, ako aj o prípadných možnostiach kompenzácie, povinný bezodkladne informovať klienta.
 11. V prípade uznania reklamácie, pokiaľ nie je v VOP uvedené inak, má klient prioritne právo na bezodkladné odstránenie vady formou poskytnutia nového termínu využitia objednaných služieb. V prípade opakovanej odôvodnenej reklamácie, a tiež v prípadoch, kedy sa tak prevádzkovateľ s klientom výslovne dohodne, je klient oprávnený od zmluvy s prevádzkovateľom odstúpiť a požadovať vrátenie zaplatenej ceny.

 

 1. Ochrana osobných údajov
 2. Uskutočnením objednávky dáva klient prevádzkovateľovi výslovný súhlas s aplikáciou VOP a zároveň so spracovaním osobných údajov o klientovi, ktoré klient poskytol a to v súlade so zákonom  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, vek, hmotnosť, zdravotná spôsobilosť sú získavané výlučne na účely uvedené v zmluve a VOP, pričom prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zabraňuje ich neoprávnenému sprístupneniu tretím osobám a ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.
 4. Osobné a fakturačné údaje potrebné pre komunikáciu s klientom budú použité výhradne pre účely objednávkového systému, pre účely interných rozborov a analýz, slúžiacich k vyhodnoteniu systému. Kontaktné údaje klientov slúžia predovšetkým na zabezpečenie plnenia záväzkov prevádzkovateľa vyplývajúce zo zmluvy ako aj na informácie klientov o budúcich ponukách a akciách, pokiaľ s tým vyjadrili svoj súhlas.
 5. Klient v pozícii dotknutej osoby má právo požadovať opravy a úpravy v osobných údajoch, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo požadovať ich zničenie alebo vymazanie z databáz prevádzkovateľa, najskôr však potom, čo došlo k zániku platnosti letenky (najmä jej využitím).

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Právne vzťahy klienta a prevádzkovateľa sa riadia právom Slovenskej republiky.
 3. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie VOP alebo zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, neovplyvní to platnosť ostatných ich ustanovení.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP, ktoré sú pre klientov účinné od okamihu ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa. Klienti, s ktorými už poskytovateľ uzatvoril zmluvu, avšak ktorí ešte nevyužili plnenie podľa nej, sú oprávnení vyjadriť bez zbytočného odkladu svoj nesúhlas s novým znením VOP. Pokiaľ v takomto prípade dôjde k vypovedaniu zmluvy s okamžitou platnosťou, klient má v takom prípade nárok na vrátenie všetkých dovtedy poskytnutých plnení. Zmena VOP nadobudne účinnosť dňom uvedeným v VOP, pokiaľ klient zmluvu nevypovie, alebo pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak.
 5. Uskutočnením objednávky klient bez výhrad prijíma všetky ustanovenia VOP, vrátane všetkých podmienok týkajúcich sa ceny a pod., ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 6. Tieto VOP sú platné s účinnosťou od 1.9.2019 a vzťahujú sa výlučne len na let balónom uskutočnený prevádzkovateľom počas akcie „Familia Fiesta“ dňa 28.9.2019 a  dňa 29.9. 2019 v Starej Ľubovni.